Algemene voorwaarden ErfrechtMeesters

ARTIKEL 1 ALGEMEEN

1. ErfrechtMeesters, is een vennootschap onder firma naar Nederlands burgerlijk recht, bestaande uit een of meerdere praktijkvennootschappen en/of natuurlijke personen, die zich ten doel stelt om een juridische adviespraktijk, gericht op het erfrecht, in de ruimste zin van het woord uit te oefenen.

2. In deze algemene voorwaarden worden onder ErfrechtMeesters mede begrepen alle bij deze vennootschap in dienst zijnde of anderszins verbonden personen die bij, voor of namens ErfrechtMeesters werkzaam zijn of waren. Daarnaast kunnen derden die bij de uitvoering van enige opdracht door ErfrechtMeesters zijn ingeschakeld een beroep op deze algemene voorwaarden doen.

ARTIKEL 2 OPDRACHTEN

1. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door ErfrechtMeesters als zodanig, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van een opdrachtgever is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW (uitvoering door bepaalde persoon), artikel 7:407 lid 2 (hoofdelijke aansprakelijkheid) en 7:409 BW (overlijden van bepaalde persoon), wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Op de opdracht aan ErfrechtMeesters zijn uitsluitend de algemene voorwaarden van ErfrechtMeesters van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op gewijzigde of aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten. Andere voorwaarden gelden niet, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen en ErfrechtMeesters schriftelijk gehele of gedeeltelijke terzijdestelling van haar algemene voorwaarden heeft bevestigd.

3. De uitvoering van aan ErfrechtMeesters verleende opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Dit geldt ook indien de werkzaamheden volledig zijn uitbesteed aan derden. Anderen kunnen aan de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, de resultaten daarvan en meer in het algemeen de wijze waarop aan de verstrekte opdrachten al dan niet uitvoering is gegeven, geen enkel recht ontlenen.

4. Indien ErfrechtMeesters dit nuttig of noodzakelijk acht, is zij steeds bevoegd zich te laten bijstaan door derden, dan wel de werkzaamheden te laten uitvoeren door derden. Bij het inschakelen van derden betracht ErfrechtMeesters de nodige zorgvuldigheid en voert zij zoveel als nodig overleg met de opdrachtgever. Iedere aansprakelijkheid van ErfrechtMeesters voor fouten of tekortkomingen van deze derden is uitgesloten. ErfrechtMeesters is bevoegd om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.

5. Indien de opdrachtgever de inhoud van door ErfrechtMeesters voor hem verrichte werkzaamheden op enige wijze aan derden kenbaar maakt, is de opdrachtgever jegens ErfrechtMeesters gehouden die derden er op te wijzen dat de werkzaamheden werden verricht onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Indien een derde op enige wijze van de inhoud van de werkzaamheden gebruik maakt, is die derde aan de inhoud van deze algemene voorwaarden gebonden. Het auteursrecht op vervaardigde werken blijft berusten bij ErfrechtMeesters.

ARTIKEL 3 KOSTEN

1. Voorschotten, werkzaamheden en kosten worden periodiek aan de opdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn van veertien dagen, te rekenen vanaf de datum van de declaratie. Indien de opdrachtgever een aan hem verzonden rekening niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, verkeert hij automatisch in toerekenbaar verzuim, zonder dat een nadere schriftelijke ingebrekestelling is vereist.

2. De door ErfrechtMeesters verrichte werkzaamheden worden in rekening gebracht op basis van de bestede tijd vermenigvuldigd met het voor de opdracht geldende honorarium, tenzij voorafgaand anders met de opdrachtgever is overeengekomen. Het honorarium is gebaseerd op een uurtarief, waarvan de hoogte mede wordt bepaald door ervaring en specialistische kennis van de persoon die de werkzaamheden verricht, het spoedeisende karakter en/of financieel belang van de zaak en wordt vermeerderd met een percentage aan algemene kantoorkosten en reiskosten op basis van vergoeding per kilometer. Kosten van derden worden zonder opslag of korting integraal doorbelast.

3. ErfrechtMeesters is gerechtigd de voor de berekening van het honorarium gehanteerde tijdseenheid, hoogte uurtarieven, percentage kantoorkosten en reiskostenvergoeding periodiek, doch niet vaker dan één keer per kalenderjaar, te wijzigen voor zowel reeds aangenomen als nieuwe opdrachten.

4. De opdrachtgever is hoofdelijk aansprakelijk voor voldoening van het honorarium op basis van bestede tijd maal uurtarief, kosten, omzetbelasting en rente, ook indien een ander ten behoeve van de opdrachtgever voldoet aan ErfrechtMeesters, ongeacht of diens voldoening van enig bedrag voortvloeit uit de wet, overeenkomst of gebruik tussen partijen.

5. ErfrechtMeesters is te allen tijde gerechtigd tussentijds te declareren. Bovendien is ErfrechtMeesters steeds gerechtigd om voorafgaand aan of ter voortzetting van de werkzaamheden van de opdrachtgever een of meerdere verrekenbare voorschotten te verlangen. Bij gebreke van betaling daarvan is ErfrechtMeesters gerechtigd na voorafgaande aankondiging de werkzaamheden niet aan te vangen, op te schorten of te staken. Het voorschot wordt in beginsel verrekend met de einddeclaratie in de betreffende zaak. ErfrechtMeesters is evenwel gerechtigd het voorschot te verrekenen met niet betaalde declaraties van de opdrachtgever in de betreffende zaak of in andere zaken.

6. Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan verplichtingen, die voor de opdrachtgever uit enige met ErfrechtMeesters gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede in geval van faillissement of surseance van betaling van c.q. beslag onder de opdrachtgever of bij het stilleggen of liquidatie dan wel gehele of gedeeltelijke overdracht van diens bedrijf, wordt de opdrachtgever geacht van rechtswege in gebreke te zijn en is ErfrechtMeesters gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of op te schorten, zonder dat ErfrechtMeesters tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de ErfrechtMeesters verder toekomende rechten, ook met betrekking tot andere opdrachten die op dat moment door ErfrechtMeesters voor de opdrachtgever worden uitgevoerd.

ARTIKEL 4 AANSPRAKELIJKHEID

1. Indien zich bij de uitvoering van een opdracht onverhoopt een gebeurtenis – waaronder ook een nalaten begrepen wordt – voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag, vermeerderd met het door de verzekeraar gehanteerde eigen risico, waarop de door ErfrechtMeesters gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.

2. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor ErfrechtMeesters aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag, vermeerderd met het door de verzekeraar gehanteerde eigen risico, waarop de door ErfrechtMeesters gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.

3. Indien om welke reden ook geen uitkering krachtens de bedoelde aansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid van ErfrechtMeesters beperkt tot het exclusief omzetbelasting berekende honorarium dat de opdrachtgever verschuldigd is of zou zijn voor die opdracht, waarvan de werkzaamheden deel uitmaken die tot de aansprakelijkheid van ErfrechtMeesters hebben geleid.

4. De opdrachtgever vrijwaart ErfrechtMeesters tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van ErfrechtMeesters.

ARTIKEL 5 TOEPASSELIJK RECHT

1. De rechtsverhouding tussen ErfrechtMeesters en de opdrachtgever wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Geschillen die uit de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en ErfrechtMeesters voortvloeien kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.

2. Deze algemene voorwaarden, versie 2 maart 2016, zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en gelden tot wijziging of aanvulling op deze voorwaarden.